Dlaczego pierwsza pomoc?

Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia, wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Bobulczyna oraz Radą Sołecką zorganizowaliśmy szkolenie dla mieszkańców naszego sołectwa z zakresu pierwszej pomocy.

Jako strażacy uważamy ten temat za bardzo ważny, ponieważ każdy obywatel naszego kraju jest zobowiązany do udzielania pomocy poszkodowanemu zgodnie z Art. 162 Kodeksu Karnego Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kolejny dokument to Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 4 brzmi następująco Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawodawca mówi jasno, że każdy z nas jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy na miarę swoich możliwości i umiejętności, za brak jakiejkolwiek reakcji będziemy odpowiadać przed sądem. Warto znać numery alarmowe 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe oraz numer alarmowy 112. Dzwoniąc należy pamiętać, aby przedstawić się i poinformować gdzie znajduje się miejsce zdarzenia i co się wydarzyło. Często przez stres i adrenalinę ludzie nie potrafią podać konkretnych informacji. Zastanawiające jest to, że dzieci w przedszkolach i szkołach są lepiej przygotowane do udzielania pierwszej pomocy niż osoby dorosłe. Skąd w dorosłych strach? Wiele przypadków należy rozstrzygać indywidualnie, jednak istnieje pewien wspólny mianownik, jest to brak przygotowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkoleń BHP w wielu firmach temat ten jest traktowany pobocznie. Wielu dorosłych boi się lub wstydzi dotykać fantomy, a wiedza zdobyta w szkole jest już dawno nieaktualna.

W jednostkach OSP w całej Polsce strażacy, są przygotowani z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy czyli KPP szkolenie to obejmuje kształcenie w zakresie posługiwania się procedurami jakimi powinien kierować się ratownik KPP. Mówią one o sposobie postępowania w poszczególnych sytuacjach: podtopieniu, złamaniu kończyny, podejrzeniu zawału serca, udaru mózgu, zadławieniu i wielu innych. W zależności od tego, z jakim  typem zagrożenia życia lub zdrowia mamy do czynienia lub jakie były przyczyny wypadku oraz jakie objawy występują u poszkodowanego, ratownik przy wykorzystaniu nabytej na kursie KPP wiedzy i specjalistycznego sprzętu powinien przywrócić podstawowe funkcje życiowe oraz zapewnić komfort termiczny i przygotować poszkodowanego do ewakuacji. Zasady szkolenia, procedury, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz wymogi, jakie powinien spełniać ratownik KPP określają takie dokumenty, jak: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 roku oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 rokuZgodnie z art. 13 ustawy ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może zostać osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednej z jednostek współpracujących z systemem, posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mogą to zatem być to ratownicy: ZHP, PCK, OSP, GOPR, TOPR, WOPR, SAR oraz innych organizacji społecznych spełniających warunki jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a więc wszystkie te jednostki, które w zależności od typu zdarzenia mogą przybyć na miejsce jako pierwsi lub ze względu na warunki szczególne, w jakich znalazła się osoba poszkodowana są wzywane na miejsce zdarzenia. Uprawnienia ratownicze czyli recertyfikacja odnawiane są co 3 lata. Ponownie strażak ratownik jest zobowiązany uczestniczyć w kursie i zdać egzamin państwowy ustny i pisemny.

W ten sposób przygotowani strażacy na terenie całej Polski organizują szkolenia z pierwszej pomocy. Największym adresatem tych szkoleń są dzieci i młodzież, najmniej z tego typu spotkań korzystają dorośli. Udając, że ich ten temat nie dotyczy i tak wszystko wiedzą najlepiej. Czy tak jest? Najlepiej zweryfikuje to życie pamiętajmy, że gdy mamy krwotok z nosa nie odchylamy głowy do tyłu, nie przykładamy nic zimnego na kark czy czoło, a przy ataku padaczki nie wkładamy nic do ust tylko stabilizujemy głowę to tylko niektóre przykłady praktyk nadal stosowanych a nieobowiązujących . Jeśli nie chcemy uczestniczyć w szkoleniach dla drugiego człowieka, zróbmy to dla siebie aby nie mieć problemów w sądzie. W Nom Roku życzmy sobie, aby wiedza zdobyta na takich szkoleniach nigdy nie przydała nam się w życiu.