Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016r. Prezes OSP Bobulczyn druh Sławomir Radzi, otworzył zebranie przywitał przybyłych gości. Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg pana Sławomira Szałatę, Sołtysa wsi Bobulczyn pana Romana Liberę, radnego z naszej miejscowości pana Mariusza Drasika oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego druha Feliksa Burdajewicza, a także Członka Zarządu Oddziału Gminnego druha Romana Napierałę.

Przyjęto następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Na protokolanta zebrania wybrano druha Mateusza Piszczołę. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobulczynie przedstawiła druhna Halina Roszak. Sprawozdanie finansowe odczytał druh Krzysztof Biniak, natomiast sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej zaprezentował druh Daniel Łabojewski. Przedstawienia projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżacy dokonał druh Hubert Kaźmierczak.

Na koniec zebrania rozgorzała dyskusja z władzami lokalnymi, na temat budowy nowej strażnicy oraz możliwościach dalszego rozwoju OSP.